shopify site analytics
 
 

1. de extra verlofuren worden pas uitgeroosterd vanaf de ingangsdatum

In dit geval wordt het teamlid in eerste instantie dus gewoon ingeroosterd op basis van de taakberekening waarin alleen het basisbudget van 40 uur is opgenomen. Voorafgaande aan de datum waarop het teamlid recht krijgt op het bijzonder budget, wordt dan in de loop van het schooljaar een nieuwe taakberekening gemaakt, waarbij dan op het invoerformulier bij de categorie duurzame inzetbaarheid de optie >57 jaar wordt gekozen. Op basis van de nu berekende nieuwe netto lestaak en arbeidsuren, rooster je vervolgens het teamlid opnieuw in. Deze nieuwe inroostering houdt in dat je op het invoerformulier de categorie >57 kiest, en de lesdag of het lesdagdeel wist waarop het verlof wordt opgenomen. Het teamlid werkt vervolgens vanaf de ingangsdatum volgens dit nieuwe rooster. In veel gevallen zal er een aantal lesdagen of lesdagdelen extra in- of uitgeroosterd moeten worden om het aantal ingeroosterde les- en arbeidsuren in overeenstemming met de kleinere netto arbeidsduur te brengen. Aangezien ook die nieuwe berekening het hele schooljaar betreft, moet een eventueel resterend aantal nog extra in of uit te roosteren dagdelen in verhouding staan tot de periode van het nog resterende schooljaar. Dus wanneer er bijv. naast de vaste werkdagen over het gehele berekeningsjaar nog 60 arbeidsuren zouden moeten worden in- of uitgeroosterd en er nog 1/3e van het schooljaar te gaan is, worden er nog 20 arbeidsuren extra in- of uitgeroosterd. Hetzelfde geldt voor de resterende nog in of uit te roosteren lesuren.


Aangezien in deze tweede berekening de uren voor de professionalisering en overige taken minder zullen worden, zal daarmee bij de planning van activiteiten in de eerste berekening voor deze twee onderdelen, al rekening moeten worden gehouden.


2. het verlof wordt over het gehele schooljaar gespreid opgenomen

Wanneer de ingangsdatum van het verlof echter vroeg in het nieuwe schooljaar valt, is het wellicht handiger om het (toekomstig) verlof over het gehele schooljaar te verdelen, zodat tijdens het schooljaar geen wijziging van de inroostering meer hoeft plaats te vinden. Uiteraard bedraagt het op te nemen verlof dan over het hele jaar gerekend niet de volle 170 uur *), maar een deel daarvan.


rekenvoorbeeld:

Een teamlid bereikt op 12 november de leeftijd van 57 jaar en wil vanaf 1 december het basisbudget en bijzonder budget geheel als verlof opnemen, samen dus 170 uur. Het verlof wordt berekend over december t/m september = 10 maanden. Het verlof dat in dat schooljaar nog kan worden opgenomen is dus 10/12 x 170 = 142 uur *)


Bij de invulling van de planner voor het nieuwe schooljaar, wordt voor dit teamlid op het invoerformulier meteen de categorie >57 jaar aangeklikt, en bij de op te nemen verlofuren: 142 uur. Het teamlid zal dan gedurende het gehele schooljaar ongeveer één middag per week vrijgeroosterd kunnen worden. Er zullen in de berekening in dit voorbeeld dan nog 23 uren voor de duurzame inzetbaarheid overblijven. Dit kan verder genegeerd worden.


Uiteraard kun je deze laatste inroosterwijze ook toepassen, wanneer de leeftijd van 57 jaar later in het jaar bereikt wordt.


*) Bij deeltijders pas je deze berekening toe op het in rubriek G genoemde aantal verlofuren dat kan worden opgenomen.