shopify site analytics
 
 Overlegmodel bestaat niet meer

Per 1 augustus 2019 zijn het basis- en overlegmodel vervallen en geldt voor iedereen eenzelfde maximale lestaak van 940 uur bij een volledige aanstelling. Voor deeltijders is de maximale lestaak de wtf  x  940 uur.


In het overlegmodel kon bij meerderheid van stemmen bij iedereen een langere lestaak dan 930 uur worden ingeroosterd. Per 1 augustus kan die langere lestaak niet meer aan iedereen worden opgelegd. Meer dan 940 lesuren inroosteren (deeltijders naar rato) kan nog wel, maar alleen met de individuele instemming van de leerkracht.


teveel ingeroosterde lesuren worden niet meer gecompenseerd

In het verleden, toen de adv en later het compensatieverlof nog bestonden en de teveel ingeroosterde lesuren in de vorm van geld of vrije dagen werden gecompenseerd, was er bij de meeste leerkrachten weinig animo om met een hogere lestaak akkoord te gaan. Met de invoering van de 40-urige werkweek in 2014 is compensatie in de vorm van vrije dagen niet meer aan de orde, omdat deze van lesuren uitgeroosterde dagen, die in de meeste gevallen binnen de arbeidsduur vallen, (op school) moeten worden doorgebracht met andere taken.


nieuw maximum sluit nog steeds niet aan bij de praktijk

Bij gelijke lestijden in alle groepen is een jaarlijkse lestijd van 940 uur precies voldoende, maar omdat voor calamiteiten een kleine marge moet worden aangehouden, zal de netto lestijd in de praktijk op de meeste scholen minimaal rond de 950 uur liggen en sluit dus ook de verhoogde maximale lestaak van 940 uur daar nog steeds niet bij aan. Voor voltijders betekent dit dat zij bij een netto onderwijstijd van 950 uur ongeveer 10 lesuren zullen moeten worden uitgeroosterd. Bij deeltijders is dit afhankelijk van de aanstelling en de vaste werkdagen. 


menigeen zal er de voorkeur aan geven in de eigen klas te blijven

De vakorganisaties zouden om de werkdruk te verlichten de maximale lestijd graag juist láger dan 930 uur willen vaststellen. De afgesproken 940 uur zal dan ook wel het resultaat van een compromis zijn tussen de bonden en de PO-raad. Dat een verlaging van de lestaak in het voortgezet onderwijs tot minder werkdruk leidt is voorstelbaar, maar de vraag is of dat ook voor het basisonderwijs geldt.


Van lesuren worden uitgeroosterd houdt namelijk ook in dat iemand anders je klas voor een paar dagen moet overnemen. Dat levert extra werk op in de vorm van voorbereiding en overdracht en soms, als die vervanging niet helemaal naar wens verloopt, ook nog eens irritatie en stress. Wanneer je die dag dan toch op school moet doorbrengen, zal menigeen er wellicht de voorkeur aan geven die  uurtjes boven het maximum zelf maar in de eigen groep in te vullen.


Het valt dan ook te overwegen om te onderzoeken of met het team kan worden afgesproken dat het verschil tussen de netto onderwijstijd van de school en de maximale lestaak van 940 uur niet wordt uitgeroosterd. In het overlegmodel kon dat bij meerderheid van stemmen worden geregeld, maar vanaf 1 augustus 2019 moet elke leerkracht daar individueel mee akkoord gaan. Hoe je daar in de planner mee om gaat lees je onderaan.


verhoging van de maximale lestijd

Bij een afgesproken hoger maximum aan ingeroosterde lesuren, kan de maximum lestaak in rubriek F op de Lesurenberekening op 940 uur worden gelaten. In rubriek I op het teamlidblad kan een voltijder dan zien hoeveel lesurenmeer of minder zijn ingeroosterd dan dit maximum. Bij deeltijders is in rubriek I dan ook te zien hoeveel lesuren meer of minder zijn ingeroosterd dan hun maximale lestaak, maar niet hoe zich dat dan verhoudt tot het meer of minder ingeroosterde aantal lesuren bij voltijders. Door nu op de Lesurenberekening i.p.v. 940 de netto onderwijstijd van de school in het betreffende schooljaar als maximale lestaak in te vullen, zal een voltijder normaal gesproken op 0 uren verschil tussen de ingeroosterde lestijd en de maximale lestaak uitkomen, en is bij deeltijders in rubriek K te zien in hoeverre de inroostering verhoudingsgewijs afwijkt van die van de voltijder. Wanneer dus bijvoorbeeld de maximale lestaak op 950 is gezet en een deeltijder blijkt na inroostering op de vaste werkdagen nog 5 lesuren daarboven te zijn ingeroosterd, dan is de ingeroosterde lestaak van die deeltijder dus naar verhouding 5 uren groter dan die van een voltijder. Of deze 5 lesuren dan wel of niet worden uitgeroosterd, is verder een kwestie van overleg met de leerkracht.


Op de Lesurenberekening worden de basisgegevens als de afgesproken maximale lestijd en de opslagfactor ingevuld. In dit voorbeeld is de maximale lestaak volgens de CAO-PO van 940 uur aangehouden.


meer of minder ingeroosterde lesuren worden vanzelf verrekend met de Overige taken

De verhoging van de lestaak voor iedereen en de eventuele afwijking daarvan naar boven of naar beneden bij voltijders en deeltijders, wordt in de planner altijd automatisch verrekend met de uren voor de Overige schooltaken: wie (naar rato van de aanstelling) méér lesuren is ingeroosterd dan het (afgesproken) maximum krijgt uiteraard ook iets meer uren voor het voor- en nawerk, zodat daardoor voor de Overige schooltaken iets minder uren overblijven en omgekeerd. Het is dus niet altijd nodig om meer of minder ingeroosterde lesuren extra uit of in te roosteren, want een verschil met de maximale lestaak wordt in de berekening altijd gecompenseerd via de uren voor de Overige taken. LEES MEER over hoe je kunt omgaan met meer of minder ingeroosterde les- en arbeidsuren.


de taakberekening bij leerkrachten die hun maximum niet willen overschrijden

Hoe maak je nu de taakberekening voor leerkrachten die uiteindelijk niet akkoord gaan met een overschrijding van het binnen de CAO gestelde maximum van 940 uur, als je op de Lesurenberekening het hogere afgesproken maximum hebt ingevuld?


Bij voltijders die niet akkoord gaan met een langere lestaak dan 940 uur is dit geen probleem, want zij worden in dat geval dus maximaal 940 lesuren ingeroosterd, maar bij deeltijders die niet akkoord gaan is hun standaard maximale lestaak niet onmiddellijk te zien. Dit los je heel eenvoudig op door dan op het eerste werkblad Lesurenberekening in rubriek F het hogere maximum op de Lesurenberekening tijdelijk even terug te zetten naar 940 uur. Op het teamlidblad van deze leerkracht is in rubriek I nu de maximale lestaak volgens de wtf te zien - maar je kunt de standaard maximale lestaak natuurlijk ook op de hand berekenen door de wtf met 940 te vermenigvuldigen. Deze standaard maximale lestaak noteer je ter informatie en geheugensteun in het opmerkingenvak onderaan. Bij de inroostering van de deeltijder zorg je er vervolgens voor dat de gevonden standaard maximale lestaak volgens de CAO-PO niet wordt overschreden. Hierna zet je de hogere lestaak in rubriek F op de Lesurenberekening weer terug naar het afgesproken aantal uren.


Denk er bij deze leerkrachten aan dat de vermelde maximale lestaak in rubriek I niet klopt omdat de daar vermelde uren gebaseerd zijn op de afgesproken langere lestaak. Daarom is het belangrijk de standaard maximale lestaak in het opmerkingenvak te vermelden.


Het verhogen van de maximale lestaak op de Lesurenberekening heeft dus vooral zin wanneer een ruime meerderheid zich akkoord heeft verklaard met een grotere lestaak. Zo niet, dan kun je de maximale lestaak op de Lesurenberekening beter gewoon op 940 uur laten staan. Degenen die wel akkoord zijn gegaan met een hogere lestaak, zien dan op hun teamlidblad in rubriek I hoeveel lesuren ze méér zijn ingeroosterd.