shopify site analytics
 
 

voorbereidend stappenplan en de inzet van de planner bij de werkverdeling

Zoals elders op deze site al vermeld, hebben de bonden en de PO-raad onlangs een stappenplan voor de invoering van het werkverdelingsplan gepubliceerd. In dit stappenplan staan de stappen die éénmalig en elk jaar genomen moeten worden door elkaar. Om de zaak enigszins te ontwarren en overzichtelijk te maken, hebben we deze verdeeld in de stappen die je moet nemen voordat je aan het eigenlijke werkverdelingsproces kunt beginnen en die van dit proces zelf.

Op deze pagina lees je over de voorbereidende stappen die je liefst zo snel mogelijk, dus nu al, kunt doen, zodat je straks op tijd kunt beginnen met het jaarlijkse werkverdelingsproces. Onderaan deze pagina word je tenslotte verwezen naar de pagina waarop je kunt lezen hoe je de planner bij dat vervolgtraject kunt inzetten.


  • stap 1 - de meerderheid van stemmen bepalen

Bij de eerste invoering, maar ook elk jaar daarna, zijn er momenten waarop het team een besluit moet nemen. Alhoewel algemene instemming uiteraard de voorkeur heeft, moet om impasses te voorkomen, worden afgesproken met welke meerderheid van stemmen besloten wordt. Daarbij kan elke keus gemaakt worden, maar een tweederde meerderheid zal wellicht het meest voor de hand liggen.

Maar daarnaast moet ook worden afgesproken hoe de stemmingen plaats vinden. Is dat bij hand opsteken, en hoeveel teamleden moeten dan aanwezig zijn voor een geldige stemming, of gebeurt de stemming schriftelijk, en vul je daarbij dan je naam in, of is de stemming geheim? Hierover staat allemaal niets in de CAO, behalve dat het team dit zelf bepaalt.


  • stap 2 - de omvang van de lestaak bepalen

De maximale lestaak is 940 uur, maar er kunnen individueel met wederzijdse instemming méér lesuren worden ingeroosterd. Wanneer de jaarlijkse onderwijstijd rond de 950 of 960 lesuren ligt, is het de moeite waard om na te gaan of er afspraken over een hoger maximum gemaakt kunnen worden. Bespreek daarom de haalbaarheid van een collectieve afspraak hierover en neem hierover een besluit. Meer informatie over dit onderwerp vind je hier.


stap 3 - de verhouding bepalen tussen de lestaak en de overige taken, én de uren voor het voor- en nawerk vaststellen- dit kan dus niet (lees hier waarom niet)

We vervangen deze regel door:

  • stap 3 - de verhouding bepalen tussen de ingeroosterde lestaak en het voor- en nawerk

Deze verhouding bepaal je door middel van een ... opslagfactor of opslagpercentage: een vast percentage van de ingeroosterde lesuren is bestemd voor het voor- en nawerk. Naarmate de opslagfactor hoger is, wordt het aantal uren dat overblijft voor de overige taken kleiner en omgekeerd. Indirect wordt met de opslagfactor dus ook de verhouding tussen de ingeroosterde lesuren en de uren voor de overige taken bepaald. Twee vliegen in één stap!

Deze opslagfactor wordt op de meeste scholen allang en tot ieders tevredenheid gebruikt. Wat in stap 3 moet gebeuren, is dus slechts het door het team opnieuw vaststellen van de hoogte hiervan.


  • stap 4 - inventarisatie van te verrichten (overige) taken en de benodigde uren daarvoor

Als vierde stap moet worden afgesproken welke Overige of Schooltaken het team verricht. Om te weten of de taken binnen de totale daarvoor beschikbare tijd verricht kunnen worden, moet je eerst weten hoeveel uren elke taak in beslag neemt, waarbij in het oog moet worden gehouden dat sommige taken in groepsverband  worden uitgevoerd, waardoor het totale tijdsbeslag bij deze taken de som is van het aantal uren per deelnemer.

Door in de planner in de lijst o.t. alle taken in te vullen met de daarbij benodigde uren per taak en het gewenste aantal deelnemers per taak, is onderaan de lijst het benodigd totaal aantal uren te zien (vanaf versie 4.5). Houd er rekening mee dat de uren van de studiedagen van de uren voor de Overige taken afgaan. Per studiedag kost een studiedag dus 8 á 8,5 arbeidsuren per deelnemend teamlid. Je kunt deze studiedagen ter berekening (tijdelijk) in de lijst op het werkblad lijst o.t. opnemen, met in de eerste kolom de arbeidsduur per deelnemer en in de kolom daarnaast het aantal deelnemers.

Op het werkblad lijst o.t. is naast de benodigde tijd voor alle overige taken samen, ook het totaal van het aantal uren te zien dat alle teamleden OP gezamenlijk beschikbaar hebben voor de Overige taken, zodat duidelijk is of dat voldoende is voor alle te verrichten taken. Wanneer de benodigde tijd groter is dan de beschikbare tijd, zal dus moeten worden afgesproken welke taken komen te vervallen, of welke taken in een kleinere bezetting kunnen worden uitgevoerd.


overige bespreekpunten

Er moeten in het kader van het werkverdelingsplan nog meer besluiten worden genomen. Bijvoorbeeld de tijd die de teamleden op school aanwezig moeten zijn, de besteding van de werkdrukmiddelen, enz.. Deze punten vallen echter buiten het directe kader van de verdeling van de te geven lessen, groepen en overige taken. Daarom is het raadzaam eerst tijdig bovenstaande stappen te nemen en de overige onderdelen van het werkverdelingsbeleid in een later stadium te bespreken.


inzet planner bij het werkverdelingsproces t/m een kant en klaar werkverdelingsplan

Met dit stappenplan heb je de voorbereidende stappen genomen die nodig zijn voordat met de echte werkverdelingsproces kan worden begonnen. De werkverdelingsplanner Taakberekening-PO is heel geschikt om daarbij vanaf het begin van het werkverdelingsoverleg te worden ingezet. Lees hier hoe je met Taakberekening-PO de hele workflow begeleidt en een kant en klaar werkverdelingsplan afdrukt.