shopify site analytics
   
  Eerlijk en transparant  

Een stappenplan voor de invoering van het werkverdelingsplan

Het werkverdelingsplan treedt per 1 augustus 2019 in werking. De formatie 2019/2020 moet dit schooljaar, dus vóór de zomervakantie, volgens het nieuwe werkverdelingsplan worden opgesteld.


Voorbereidend stappenplan en de inzet van de planner bij de werkverdeling

Zoals elders op deze site al vermeld, hebben de bonden en de PO-raad onlangs een stappenplan voor de invoering van het werkverdelingsplan gepubliceerd. In dit stappenplan staan de stappen die éénmalig en elk jaar genomen moeten worden door elkaar. Om de zaak enigszins te ontwarren en overzichtelijk te maken, heb ik deze verdeeld in de stappen die je moet nemen voordat je aan het eigenlijke werkverdelingsproces kunt beginnen en die van dit proces zelf.

Op deze pagina lees je over de voorbereidende stappen die je liefst zo snel mogelijk, dus nu al, kunt doen, zodat je straks op tijd kunt beginnen met het jaarlijkse werkverdelingsproces. Onderaan deze pagina word je tenslotte verwezen naar de pagina waarop je kunt lezen hoe je de planner bij dat vervolgtraject kunt inzetten.


een (voorbereidend) stappenplan m.b.t. het werkverdelingsplan

Onderstaand stappenplan beperkt zich tot de stappen die noodzakelijk zijn om een begin te maken met de werkverdeling (de groepsbezetting, de inroostering en de verdeling overige taken), zodat je straks in ieder geval op tijd kunt beginnen met de besprekingen over de werkverdeling.


stap 1 - de meerderheid van stemmen bepalen
Bij de eerste invoering, maar ook elk jaar daarna, zijn er momenten waarop het team een besluit moet nemen. Alhoewel algemene instemming uiteraard de voorkeur heeft, moet om impasses te voorkomen, worden afgesproken met welke meerderheid van stemmen besloten wordt. Daarbij kan elke keus gemaakt worden, maar een tweederde meerderheid zal wellicht het meest voor de hand liggen.

Maar daarnaast moet ook worden afgesproken hoe de stemmingen plaats vinden. Is dat bij hand opsteken, en hoeveel teamleden moeten dan aanwezig zijn voor een geldige stemming, of gebeurt de stemming schriftelijk, en vul je daarbij dan je naam in, of is de stemming geheim?


stap 2 - de omvang van de lestaak bepalen
De maximale lestaak is 940 uur, maar er kunnen individueel met wederzijdse instemming méér lesuren worden ingeroosterd. Wanneer de jaarlijkse onderwijstijd rond de 950 of 960 lesuren ligt, is het de moeite waard om na te gaan of er afspraken over een hoger maximum gemaakt kunnen worden. Bespreek daarom de haalbaarheid van een collectieve afspraak hierover en neem hierover een besluit. Meer informatie over dit onderwerp vind je hier.


stap 3 - de verhouding bepalen tussen de lestaak en de overige taken, én de uren voor het voor- en nawerk vaststellen- dit kan dus niet (lees hier waarom niet)

We vervangen deze regel door:

stap 3de verhouding bepalen tussen de ingeroosterde lestaak en het voor- en nawerk

Deze verhouding bepaal je door middel van een ... opslagfactor of opslagpercentage: een vast percentage van de ingeroosterde lesuren is bestemd voor het voor- en nawerk. Naarmate de opslagfactor hoger is, wordt het aantal uren dat overblijft voor de overige taken kleiner en omgekeerd. Indirect wordt met de opslagfactor dus ook de verhouding tussen de ingeroosterde lesuren en de uren voor de overige taken bepaald. Twee vliegen in één stap!

Deze opslagfactor wordt op de meeste scholen allang en tot ieders tevredenheid gebruikt. Wat in stap 3 moet gebeuren, is dus slechts het door het team opnieuw vaststellen van de hoogte hiervan.


stap 4 - inventarisatie van te verrichten taken
Als vierde stap moet worden afgesproken welke taken het team verricht. Om te weten welke taken verricht kunnen worden moet je eerst inzicht hebben hoeveel uren elke taak in beslag neemt en hoeveel uren er in totaliteit voor het OP (inclusief het OOP met lesgevende of behandeltaken) beschikbaar zijn. Van dit laatste kun je op eenvoudige wijze een schatting maken.


Hoe bereken je de tijd die beschikbaar is voor alle overige taken samen?

In bovenstaande heb je al gezien dat het aantal uren dat overblijft voor de overige taken afhankelijk is van de opslagfactor en het aantal ingeroosterde lesuren. Als we uitgaan van een  inroostering van 940 lesuren is het aantal uren dat per fte beschikbaar is voor de overige taken afhankelijk van de opslagfactor. Hiervan uitgaande is het aantal beschikbare uren voor de overige taken eenvoudig te schatten volgens onderstaande tabel:


Urenverdeling taakonderdelen per 1 fte bij 3 opslagfactoren, uitgaande van 40 uur duurzame inzetbaarheid en 940 ingeroosterde lesuren


Het totaal aantal FTE's van het OP-personeel kun je op het Formatieoverzicht zien onderaan de kolom wtf. Wanneer je dit aantal fte's vermenigvuldigt met het van toepassing zijnde aantal uren voor de overige taken, heb je een indicatie van het totaal aantal beschikbare uren voor de overige taken op jouw school. 


Vaststellen van het aantal uren per taak

Het laatste wat dan nog moet gebeuren is het vaststellen van het benodigd aantal uren per taak. Als daarna het totaal aantal uren dat nodig is, het aantal uren dat beschikbaar is overschrijdt, moet er dus worden gekozen welke taken afvallen. Houd er bij de inventarisatie rekening mee dat ook de uren van de studiedagen normaal gesproken onder de Overige taken vallen.

Wanneer van dit alles een net overzicht wordt gemaakt kunnen hierover in een teamvergadering verdere afspraken worden gemaakt.


overige bespreekpunten

Er moeten in het kader van het werkverdelingsplan nog meer besluiten worden genomen. Bijvoorbeeld de tijd die de teamleden op school aanwezig moeten zijn, de besteding van de werkdrukmiddelen, enz.. Deze punten vallen echter buiten het directe kader van de verdeling van de te geven lessen, groepen en overige taken. Daarom is het raadzaam eerst tijdig bovenstaande stappen te nemen en de overige onderdelen van het werkverdelingsbeleid in een later stadium te nemen.


Inzet planner bij de opstelling van het werkverdelingsplan

Met dit stappenplan heb je de voorbereidende stappen genomen die nodig zijn voordat met de echte verdeling van de werkzaamheden kan worden begonnen. De werkverdelingsplanner Taakberekening-PO is heel geschikt om vanaf het begin van het werkverdelingsoverleg te worden ingezet. Lees hier hoe je dat kunt doet.