shopify site analytics
 
 

 een voorbereidend stappenplan en de inzet van de planner bij de werkverdeling

Zoals elders op deze site al vermeld, hebben de bonden en de PO-raad een stappenplan voor de invoering van het werkverdelingsplan gepubliceerd. In dit stappenplan staan de stappen die éénmalig en elk jaar genomen moeten worden helaas door elkaar. Om de zaak enigszins te ontwarren en overzichtelijk te maken, hebben we deze daarom verdeeld in de stappen die je moet nemen vóórdat je aan het eigenlijke werkverdelingsproces kunt beginnen en die van dit proces zelf.


Op deze pagina lees je over de voorbereidende stappen die je moet doen, zodat je op tijd kunt beginnen met het jaarlijkse werkverdelingsproces. Onderaan deze pagina word je tenslotte verwezen naar de pagina waar een stapsgewijze workflow van het werkverdelingsproces wordt beschreven en hoe de planner de schoolleider en het team daarbij kan ondersteunen.stap 1 - de meerderheid van stemmen bepalen

Bij de eerste invoering, maar ook elk jaar daarna, zijn er momenten waarop het team een besluit moet nemen. Alhoewel algemene instemming uiteraard de voorkeur heeft, moet om impasses te voorkomen, worden afgesproken met welke meerderheid van stemmen besloten wordt. Daarbij kan elke keus gemaakt worden, maar een tweederde meerderheid zal wellicht het meest voor de hand liggen.


Maar daarnaast moet ook worden afgesproken hoe de stemmingen plaats vinden. Is dat bij hand opsteken, en hoeveel teamleden moeten dan aanwezig zijn voor een geldige stemming, of gebeurt de stemming schriftelijk, en vul je daarbij dan je naam in, of is de stemming geheim? Hierover staat allemaal niets in de CAO, behalve dat het team dit zelf bepaalt.stap 2 - de omvang van de lestaak bepalen

De maximale lestaak is 940 uur, maar er kunnen individueel met wederzijdse instemming méér lesuren worden ingeroosterd. Wanneer de jaarlijkse onderwijstijd rond de 950 of 960 lesuren ligt, is het de moeite waard om na te gaan of er afspraken over een hoger maximum gemaakt kunnen worden. Bespreek daarom de haalbaarheid van een collectieve afspraak hierover en neem hierover een besluit.

LEES MEERstap 3 - de verhouding bepalen tussen de lestaak en de overige taken, én de uren voor het voor- en nawerk vaststellen  dit kan dus niet (lees hier waarom niet)

 We vervangen deze regel door:

stap 3 - de verhouding bepalen tussen de ingeroosterde lestaak en het voor- en nawerk

Deze verhouding bepaal je door middel van de vertrouwde opslagfactor of het opslagpercentage: een vast percentage van de ingeroosterde lesuren is bestemd voor het voor- en nawerk.


Naarmate de opslagfactor hoger is, wordt het aantal uren dat overblijft voor de overige taken kleiner en omgekeerd. Indirect wordt met de opslagfactor dus ook de verhouding tussen de ingeroosterde lesuren en de uren voor de overige taken bepaald: twee vliegen in één stap!


Deze opslagfactor wordt op de meeste scholen allang en tot ieders tevredenheid gebruikt. Wat in stap 3 moet gebeuren, is dus slechts het door het team opnieuw vaststellen van de hoogte hiervan.In de planner van deze school is de maximale lesduur (deeltijders naar rato van de aanstelling) in overleg met het team vastgesteld op het maximum volgens de CAO van 940 uur, en de opslagfactor op 40% van de ingeroosterde lesuren.stap 4 - inventarisatie van te verrichten (overige) taken en de benodigde uren daarvoor

Als vierde stap moet worden afgesproken welke Overige of Schooltaken het team verricht. Om te weten of de taken binnen de totale daarvoor beschikbare tijd verricht kunnen worden, moet je eerst weten hoeveel uren elke taak in beslag neemt, waarbij in het oog moet worden gehouden dat sommige taken in groepsverband  worden uitgevoerd, waardoor het totale tijdsbeslag bij deze taken de som is van het aantal uren per deelnemer.


Door in de planner in de lijst o.t. alle taken in te vullen met de daarbij benodigde uren per taak en het gewenste aantal deelnemers per taak, is onderaan de lijst het benodigd totaal aantal uren te zien (zie hieronder). Houd er rekening mee dat de uren van de studiedagen van de uren voor de Overige taken afgaan. Per studiedag kost een studiedag doorgaans 8 á 8,5 arbeidsuren per deelnemend teamlid. Je kunt deze studiedagen ter berekening (tijdelijk) in de lijst op het werkblad lijst o.t. opnemen, met in de eerste kolom de arbeidsduur per deelnemer en in de kolom daarnaast het aantal deelnemers.Op het werkblad lijst o.t. is naast de benodigde tijd voor alle overige taken samen, ook het totaal van het aantal uren te zien dat alle teamleden OP gezamenlijk beschikbaar hebben voor de Overige taken, zodat duidelijk is of dat voldoende is voor alle te verrichten taken. Wanneer de benodigde tijd groter is dan de beschikbare tijd, zal dus moeten worden afgesproken welke taken komen te vervallen, of welke taken in een kleinere bezetting kunnen worden uitgevoerd.


Moeten bij elk teamlid alle uren voor de Overige taken helemaal worden ingepland?

Overigens is het de vraag of het verstandig is om álle voor elk teamlid beschikbare uren volledig in te plannen met activiteiten. Er is dan immers geen ruimte meer voor onvoorziene taken gedurende het schooljaar, of voor aanpassing i.v.m. individuele omstandigheden. Er zou daarom een streefpercentage van inplanning kunnen worden afgesproken. Op het Formatieoverzicht is in de drie kleurkolommen achteraan in elk geval in één oogopslag te zien welk percentage van de beschikbare uren voor de drie taakonderdelen duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken bij elk teamlid al is ingepland. Zie afbeelding hieronder.


Op het Formatieoverzicht is in de laatste kolommen bij elk teamlid in één oogopslag te zien welk percentage van de beschikbare uren voor elk onderdeel al is ingepland. De kleur varieert daarbij van wit (rond 0%) naar donkergeel (rond 50%) tot donkergroen (rond 100%).Let op:

Voor een juiste berekening van het aantal beschikbare uren moet aan de volgende twee voorwaarden zijn voldaan:

  • Bij de berekening van het in totaal aantal beschikbare uren voor de overige taken zoals vermeld op de lijst o.t., worden door het programma per teamlid alleen de nog in te vullen uren opgeteld. Een correcte berekening kan dus alleen aan het begin van het werkverdelingstraject worden gemaakt, wanneer er op de teamlidbladen op de tweede pagina nog geen taken+uren zijn ingevuld.
  • Bij (deels) ambulante teamleden vormen de berekende nog in te vullen uren voor de functietaken en de (eventuele) overige taken één geheel. Voor een correcte berekening van de beschikbare uren voor de overige taken, moet bij deze teamleden bij de overige taken op de tweede pagina daarom eerst worden ingevuld hoeveel uren daarvan bestemd zijn voor de functietaken. Pas dan is het alleen voor de overige taken nog in te vullen aantal uren van deze teamleden correct.overige bespreekpunten

Er moeten in het kader van het werkverdelingsplan nog meer besluiten worden genomen. Bijvoorbeeld de tijd die de teamleden op school aanwezig moeten zijn, de besteding van de werkdrukmiddelen, enz.. Dit zijn echter zaken die niet altijd elk jaar opnieuw behoeven te worden afgesproken.inzet planner bij het werkverdelingsproces t/m een kant en klaar werkverdelingsplan

Met dit stappenplan heb je de voorbereidende stappen genomen die nodig zijn voordat met het echte werkverdelingsproces kan worden begonnen. De werkverdelingsplanner Taakberekening-PO is heel geschikt om daarbij vanaf het begin van het werkverdelingsoverleg te worden ingezet. Met behulp van Taakberekening-PO begeleid je de hele workflow van het werkverdelingstraject en maak je aan het eind van het proces een kant en klaar werkverdelingsplan ter goedkeuring door de P-MR.

LEES MEER
Naast het voorblad en handtekeningenblad bevat het werkverdelingsplan de lesurenberekening, het formatieoverzicht, de groepsverdeling+personele bezetting en het activiteitenoverzicht van de overige taken.