shopify site analytics
 
 


De inroostering van de lesuren

Uitgaande van de dagelijkse lestijden is de berekening van het aantal ingeroosterde lesuren een vrij eenvoudige en overzichtelijke zaak. De omvang van de maximale lestaak is per 1-8-2019 voor een voltijder 940 uur. De maximale lestaak van een deeltijder is naar rato: dus wtf x 940.


Het overlegmodel waarbinnen met meerderheid van stemmen collectief een hogere lestaak kon worden afgesproken, is per 1-8-2019 vervallen.


Op het teamlidblad wordt in rubriek K de maximale lestijd volgens de aanstelling vergeleken met de ingeroosterde lestijd. Na de eerste inroostering op basis van de vaste werkdagen per week, zal het aantal ingeroosterde lesuren vrijwel nooit precies gelijk zijn aan de maximale lestaak.


de 40-urige werkweek in de CAO-PO

In de vorige CAO-PO moesten bij iedereen wekelijks evenveel arbeidsuren worden ingeroosterd als het aantal uren van de aanstelling van de betreffende leerkracht. Dit leidde ertoe dat bij veel teamleden op dezelfde dagen verschillende arbeidsuren werden ingeroosterd, hetgeen verre van logisch en transparant was.


In de nieuwe CAO-PO staat dat de 40-urige werkweek 'geen factor meer is bij de werkverdeling'. Wat deze wollige zin precies betekent blijft in nevelen gehuld, maar aangezien de jaarlijkse arbeidsduur bij een 40-urige aanstelling ook in deze nieuwe CAO gewoon 1659 blijft, wordt er kennelijk toch van uitgegaan dat dit op de een of andere manier op een voor iedereen navolgbare wijze ingeroosterd kan worden. In ieder geval is de gedachte dat elk teamlid wekelijks precies even lang als zijn aanstelling moet worden ingeroosterd losgelaten, wat de weg vrij maakt om iedereen nu volgens eenzelfde verdeling van de arbeidsuren over de weekdagen in te roosteren, wat wel zo eerlijk en transparant is.


de inroostering van de arbeidsuren

In de planner Taakberekening-PO worden daarom dagelijks per werkdag bij iedereen evenveel arbeidsuren ingeroosterd. Op het eerste werkblad (Lesurenberekening) kun je onderaan de gekozen verdeling van de arbeidsuren over de weekdagen (eventueel verdeeld over de ochtend en de middag) zelf invullen. Bij scholen met gelijke lestijden op alle dagen, zal dat 5 x 8.00 uur zijn, en bij scholen met een kortere leswoensdag bijv. 4 x 8.30 uur + 1 x 6.00 uur *). Alle teamleden OP (inclusief het OOP met lesondersteunende taken) worden dan op hun vaste werkdagen volgens dit schema ingeroosterd. Zie voorbeeld hieronder.


*) Nieuwe benoemingen moeten in hele uren gebeuren, maar het gaat hier niet om benoemingen, maar over de theoretische verdeling van de 40 arbeidsuren over de werkdagen.In dit schema onderaan het eerste werkblad zijn de arbeidsuren ook verdeeld over de ochtend en de middag. Hierdoor kunnen naast de lesuren ook de arbeidsuren worden berekend van extra in- of uit te roosteren dagdelen. Wanneer geen onderscheid tussen de ochtend- en middagtijd wordt gemaakt, kan worden volstaan met het invullen van de dagelijkse arbeidsuren in de ochtendkolom. Denk er in dat laatste geval aan om dan in rubriek A de dagelijkse lestijden ook alleen in de ochtendkolom in te vullen.


de ingeroosterde arbeidsduur wel of niet berekenen

De inroostering van de arbeidsuren blijft in vergelijking met die van de lesuren een vrij abstracte zaak en soms kiezen scholen er daarom voor deze maar niet te berekenen. Zolang het daarbij om leerkrachten gaat die alleen maar lesgevende taken hebben, zou men er voor kunnen kiezen de inroostering te beperken tot de per teamlid beschikbare lesuren. Maar wanneer teamleden deels of geheel ambulant zijn, verdwijnt dit houvast. Je kunt er in de planner zelf voor kiezen of je naast de ingeroosterde lesuren ook de ingeroosterde arbeidsuren berekent. Wanneer je bovengenoemd schema op het eerste werkblad leeg laat, blijft de berekening van de ingeroosterde arbeidsduur achterwege.


voltijders kunnen niet volledig worden ingeroosterd

In de vorige CAO-PO werd iedereen wekelijks precies volgens zijn aanstelling ingeroosterd en hield iedereen daarom nog 1 á 2 werkweken over die niet binnen de schoolweken konden worden ingeroosterd. Dit werd 'opgelost' door te stellen dat deze weken in het kader van de werkdrukverlichting moesten worden doorgewerkt in de vakanties.  In de nieuwe CAO is deze destijds niet algemeen omarmde zienswijze losgelaten. Dit betekent dat vanaf 2019/2020 alle deeltijders binnen de schoolweken volledig kunnen worden ingeroosterd, maar voltijders op basis van hun 40-urige werkweek altijd 1 á 2 niet ingeroosterde werkweken overhouden. Wat overigens niet betekent dat zij ook 1 á 2 weken minder werken, want hun jaartaak blijft ongewijzigd 1659 uur. In theorie worden de niet ingeroosterde arbeidsuren gedurende het schooljaar dus naar eigen inzicht niet plaats- en tijdgebonden gewerkt.


de inroostering van de resterende les- en arbeidsuren

Na de eerste inroostering op basis van de vaste werkdagen zullen er altijd nog in of uit te roosteren les- en of arbeidsuren overblijven. Lees hier hoe je daar mee om kunt gaan.