shopify site analytics
 
 

 


de rol van de schoolleider bij het werkverdelingsplan

Onderstaande cyclus is een opsomming van de te ondernemen acties en te nemen besluiten in een volgorde die voor de meeste scholen de meest logische zal zijn en waarbij de planner je optimaal kan ondersteunen. Een workflow bovendien die in grote lijnen niet erg zal afwijken van die al gebruikelijk is, maar door de noodzakelijke stapsgewijze besluitvorming in overzichtelijke stukjes moet worden geknipt. Voor een soepel verloop van het proces is een doordachte planning en regie door de schoolleider noodzakelijk.een voorgestelde jaarlijkse cyclus van besluitvorming over de werkverdeling en suggesties over de inzet van de planner daarbij


 1. Inventariseer de wensen - Inventariseer vóór de start van het werkverdelingsproces de wensen van de teamleden ten aanzien van hun aanstelling, inzet, vaste werkdagen, een eventuele (ouderschaps)verlofopname etc. in het nieuwe schooljaar.

  

2. Eerste inroostering - Download de nieuwe planner voor het komend schooljaar en importeer de teamgegevens van het team uit de oude planner of vul op het Formatieoverzicht de basisgegevens van elk teamlid in. Wis na het importeren op het Formatieoverzicht de teamleden die na de zomervakantie niet terugkeren en voer bij vacatures voorlopig als naam Vacature 1, 2 enz. in. Vul het eerste werkblad Lesurenberekening zo volledig mogelijk in. Wanneer van elk teamlid de werktijdfactor (bij de vacatures de gewenste wtf), de categorie van de duurzame inzetbaarheid (houd bij de vacatures voorlopig <57 aan), de vaste werkdagen (bij de vacatures de gewenste dagen) en bij de verlofopnemers de opname van het verlof duurzame inzetbaarheid is ingevuld, is van elk teamlid de ingeroosterde jaartaak (voorlopig) berekend. Een aparte groep hierbij vormen de opnemers van een verlof duurzame inzetbaarheid omdat hun arbeidsduur doorgaans moet worden verdeeld over een aantal vaste werkdagen per week en een aantal losse dagen door het jaar heen.

LEES MEER over het verschil tussen de eerste en de tweede inroostering.


3. Aantal groepen - Neem met het team een besluit over het aantal (en de samenstelling daarvan) te vormen groepen in het nieuwe schooljaar. Je kunt hierbij het werkblad Groepsverdeling gebruiken door alleen de groepsnummers en -letters in te vullen, met in de namen- of opmerkingenkolom het aantal leerlingen.


4. Verdeling OP over de groepen - Importeer na het afspreken van het aantal te vormen groepen de teamgegevens uit het Formatieoverzicht naar het werkblad Groepsverdeling (het werkblad groepsverdeling kan ook handmatig worden ingevuld). Met dit werkblad (zie hieronder) maak je heel gemakkelijk één of meerdere scenario's van de personele bezetting van de te vormen groepen. Begin met de bezetting van groep 1 en bouw de verdeling op t/m groep 8. Sorteer na elke regel invoer zodat alles meteen volgens groep gerangschikt wordt en je overzicht houdt. Voer onder de groepen tenslotte de ambulante functies met de werkdagen in. Maak afdrukken (in kleur!) van de indeling, zodat iedereen daar tijdens het werkverdelingsoverleg over kan beschikken en een goed overzicht heeft van de mogelijkheden. Neem vervolgens een besluit over de personele bezetting.


5. Verdeling Overige taken - Zoals je bij de voorbereidende stappen hebt gelezen, heb je als het goed is op de lijst o.t. al een overzicht van het het totaal van de benodigde uren voor de te verdelen taken. Op het werkblad lijst o.t. is nu ook te zien hoeveel uren er binnen het team in totaliteit beschikbaar zijn voor de Overige taken.  Wanneer de benodigde tijd de beschikbare tijd overtreft, moet dus samen met het team worden beslist welke taken afvallen, of aan welke taken minder teamleden kunnen deelnemen dan aanvankelijk gepland. De uiteindelijke verdeling van de taken over de teamleden kan gebeuren met behulp van de intekenlijst (zie voorbeeld hieronder) die je (vanaf versie 4.5) op het werkblad act. overzicht kunt maken. In verband met het te maken overzicht voor het werkverdelingsplan (punt 6), kun je de afgesproken verdeling van de overige taken alvast invullen op de teamlidbladen.


6. PMR - Wanneer de groepsverdeling, personele bezetting en de verdeling van de Overige taken is afgesproken, kan het werkverdelingsplan worden voorgelegd aan de PMR. Als de planner is bijgewerkt met alle gemaakte afspraken druk je ter goedkeuring een kant en klaar werkverdelingsplan af.


7. Bespreking per teamlid - Vul daarna op de tweede pagina van elk teamlidblad de afgesproken overige taken (als dat in stap 5 nog niet gedaan is) met bijbehorende uren in en beoordeel het resultaat van de ingeroosterde les- en arbeidsuren in rubriek K en L. Bespreek aan de hand van een afdruk van het teamlidblad met elk teamlid afzonderlijk hoe de eventueel nog resterende in of uit te roosteren les- en/of arbeidsuren kunnen worden gerealiseerd (2e inroostering) en maak afspraken over de inzet van de uren voor de duurzame inzetbaarheid en de professionalisering.


LEES MEER over hoe je om kunt gaan met te veel of te weinig ingeroosterde les- en/of arbeidsuren na de eerste inroostering op basis van de vaste werkdagen.


8. Afdruk teamlidblad - Verstrek elk teamlid liefst vóór de zomervakantie een afdruk van de 2 pagina's van het teamlidblad waarop alle afspraken m.b.t. de inroostering en invulling van de activiteiten (2e pagina) zijn ingevuld. De gehele planner of de afzonderlijke teamlidbladen kunnen ook als PDF worden afgedrukt.


*) Stap 6 en 7 kunnen eventueel ook verwisseld worden.
 

Samenvattend hieronder de stappen met de daarbij te gebruiken werkbladen van de planner en de besluitmomenten:
te gebruiken werkbladen

teambesluit

 

1

 

inventarisatie wensen 

2

 

eerste inroostering

 • Formatieoverzicht


 

3

 

aantal groepen en indeling (evt. meerdere scenario's)

 • Groepsverdeling


 

4

 

verdeling personele bezetting en overige functies (evt. meerdere scenario's)

 • Groepsverdeling


 

5

 

verdeling overige taken *)

 • intekenlijst Act.overzicht


 

6

 

werkverdelingsplan afdrukken en voorleggen aan PMR (eventueel na stap 7)

 • Voorblad en handtekeningenblad
 • Lesurenberekening
 • Formatieoverzicht
 • Groepsverdeling
 • Act.overzicht (overige taken)

P-MR

 

7

 

bespreking per teamlid - tweede inroostering

 • Teamlidbladen


 

8

 

afdruk teamlidbladen uitreiken + toelichting (zie: Downloads)

 • Teamlidbladen


*) Een teambesluit of vergadering hierover is hierbij alleen noodzakelijk wanneer er in verband met de voor de overige taken beschikbare tijd aanpassingen moeten worden gemaakt aan de lijst van activiteiten, of als dat voor de verdeling van de taken gewenst is.
overige te nemen besluiten

Er moeten ook besluiten worden genomen over de verdeling van de werkdrukmiddelen en over de tijd die dagelijks naast de lestijd op school wordt doorgebracht. Dit zijn echter zaken die niet elk jaar opnieuw behoeven te worden geregeld en kunnen daarom beter buiten bovenbeschreven jaarlijkse cyclus gehouden worden. Het geld voor de verlichting van de werkdruk zal op de meeste scholen zijn of worden besteed aan een grotere personele inzet. De verdeling van deze inzet komt bij de groepsverdeling en personele bezetting elk jaar al vanzelf aan de orde (bij punt 3 en 4).een kant en klaar werkverdelingsplan

Als de planner aan het eind van het werkverdelingsproces is bijgewerkt kan met de afdrukken van enkele werkbladen een kant en klaar werkverdelingsplan worden samengesteld.

LEES MEER
Maak scenario's van de bezetting van de te vormen groepen. Druk ze in kleur af en gebruik ze bij het werkverdelingsoverleg, zodat iedereen een goed overzicht van de verschillende mogelijkheden heeft.

Het activiteitenoverzicht overige taken kan, wanneer de taken nog niet allemaal zijn verdeeld en ingevuld op de teamlidbladen, ook als intekenlijst worden afgedrukt. De rode uren zijn de standaarduren per deelnemer en de blauwe rechts daarvan het geplande aantal deelnemers aan die activiteit. Onder elke activiteit staan de namen van de ingeplande deelnemers met hun ingeplande uren. Wanneer je het overzicht als intekenlijst wilt afdrukken kun je zelf het aantal regels instellen dat onder elke activiteit ter invulling moet worden opengelaten.