planning & werkverdeling in het PO

 


Met de werkverdelingsplanner Taakberekening-PO kun je de les- en arbeidsuren en alle activiteiten binnen de taakonderdelen duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken van elk teamlid eenvoudig en transparant inroosteren en inplannen. De ondersteuning die de planner tijdens het werkverdelingsoverleg middels handige overzichten biedt en de heldere overzichten van de beoogde en gemaakte taakverdeling en inroostering, dragen bij aan een soepel werkverdelingsoverleg en een prettige en professionele werksfeer.


Hieronder worden deze planner en de delen uit de CAO-PO die daarmee samenhangen in het kort besproken. Bij elk onderdeel staan links naar meer informatie. Aanbevolen wordt deze toelichting eerst in zijn geheel te lezen en pas daarna kennis te nemen van de uitgebreidere toelichtingen via de links.


LEES MEER...

Hoe berekent deze planner de ingeroosterde les- en arbeidsuren?

Overzicht functionaliteiten van de planner Taakberekening-PO

Een stappenplan voor de invoering van het werkverdelingsplan

Hoe zet ik de planner in bij de werkverdeling?


De planner en de CAO-PO

Klik om te downloaden

Om de planner Taakberekening-PO succesvol te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk kennis te hebben van de basisprincipes van de inroostering van de les- en arbeidsuren in het PO en de onderdelen uit de laatste CAO-PO die hierop betrekking hebben.


Bij een juiste invulling van de planner Taakberekening-PO worden jaartaken en de 5 onderdelen daarvan, de inroostering van de les- en arbeidsuren en de urenberekening bij ingeplande activiteiten exact en transparant berekend. De interpretatie van de inroosterresultaten echter is mensenwerk en moet gebeuren met inachtneming van de regels en uitgangspunten zoals beschreven in de nieuwste CAO-PO.


Hieronder worden die regels en uitgangspunten kort beschreven en hoe je deze in de planner kunt toepassen met inachtneming van eventuele nadere afspraken hierover op school- of bestuursniveau.

 


De aanstelling en de werktijdfactor

De aanstelling van een teamlid OP en OOP gebeurt in hele uren met een minimale omvang van 8 uur en een maximale omvang van 40 uur (voltijder) per week. De werktijdfactor wordt berekend door 40 te delen door de aanstellingsuren. Omdat 40 gedeeld wordt door een geheel aantal uren, telt de wtf van een nieuwe aanstelling nooit meer dan drie cijfers achter de komma.

 


De 40-urige werkweek is geen factor meer bij de werkverdeling

Vóór 2018 mocht een teamlid wekelijks niet langer werken of worden ingeroosterd dan zijn of haar aanstelling. Gebeurde dit toch dan ontstond ‘overwerk’ dat in vrije tijd of geld gecompenseerd moest worden. Per 1-8-2019 is dit niet meer aan de orde. Dit betekent concreet dat een teamlid wekelijks korter of langer kan worden ingeroosterd of werken dan zijn aanstellingsomvang en dat het aantal te werken uren naar gelang van de werkzaamheden in de praktijk wekelijks kan variëren.

 


De jaartaak

Dat bij de werkverdeling de 40-urige werkweek geen factor meer is, betekent uiteraard niet dat het wekelijks aantal in te roosteren of te werken uren onbegrensd is, want het jaartotaal van alle ingeroosterde arbeidsuren moet in principe binnen de jaartaak blijven.

De jaartaak is bij een aanstelling van 40 uur (wtf 1,0) 1659 uur en bij deeltijders naar rato van de aanstelling (wtf x 1659).

 


De 5 onderdelen van de jaartaak (OP)

De jaartaak bestaat uit 5 onderdelen (de genoemde uren bij wtf 1,0):


  1. Het budget duurzame inzetbaarheid: uren afhankelijk van salarisnummer, leeftijd of overgangsregeling;
  2. Het budget professionalisering: 83 uur;
  3. De ingeroosterde lestaak: het aantal ingeroosterde lesuren (max. 940 uur);
  4. Het voor- en nawerk: afhankelijk het aantal ingeroosterde lesuren en de opslagfactor*);
  5. De overige taken: wat na aftrek van de 4 bovenstaande taakonderdelen resteert.


*) De in de CAO-PO beschreven regels betreffende de vaststelling van de uren voor het voor- en nawerk en de overige taken zijn onuitvoerbaar, waardoor in de planner de opslagfactor gehandhaafd blijft.


LEES MEER...

Nieuw in de CAO-PO

De opbouw van de jaartaak in het PO

Hoe bepaal je de uren voor het voor- en nawerk en de overige taken?De periode waarover de planner de ingeroosterde les- en arbeidsuren berekent

Ieder schooljaar telt door de verschuivende zomervakantie een verschillend aantal lesweken. Om op basis van het les- en vakantierooster van de school het gemiddeld aantal les- en werkweken te berekenen, wordt deze berekend van 1 oktober tot en met 30 september. Alle vakanties vallen dan in hun geheel binnen deze periode. Incidentele roosterafwijkingen aan het begin van het schooljaar in augustus en september (zoals bijv. studiedagen), worden wél in de berekening van het berekeningsjaar meegenomen.

 

LEES MEER...

Over welke periode berekent deze planner de ingeroosterde les- en arbeidsuren?De inroostering van de arbeidsuren

Wat is de zin van het inroosteren van de arbeidsuren?

Om ervoor te zorgen dat de jaartaak van elk teamlid niet wordt overschreden, is het noodzakelijk deze volgens een door de school zelf te bepalen wekelijks schema in te roosteren. Dit schema is uiteraard in hoge mate theoretisch, want zoals hierboven al gezegd, zal de  arbeidsduur in de praktijk wekelijks verschillen omdat een school nu eenmaal geen sigarenfabriek met een prikklok is. De vraag rijst dus of het inroosteren van de arbeidsuren gezien het abstracte karakter daarvan eigenlijk wel zin heeft.


De verdeling van de arbeidsuren over de taakonderdelen maakt de werkdruk inzichtelijk en bespreekbaar

Bij de beoordeling van de zin van de inroostering van de arbeidsuren moet bedacht worden dat de jaartaak en de verdeling daarvan in de 5 onderdelen, een model is waarmee geprobeerd wordt de tijdsduur die de verschillende werkzaamheden en activiteiten vergen, af te zetten tegen de tijd die daar binnen de jaartaak van elk teamlid voor beschikbaar is. Vanzelfsprekend gaat het daarbij om gemiddelden, want niet iedereen zal eenzelfde taak binnen dezelfde tijd uitvoeren.

Niet álle uren van de verschillende taakonderdelen behoeven te worden ingepland met activiteiten

Tik of klik hier voor grotere afbeelding

Dit betekent overigens niet dat bij elk teamlid elk jaartaakonderdeel van tevoren volledig met activiteiten moet worden ingevuld. Over de besteding van de budgetten duurzame inzetbaarheid (voor zover dit niet als verlof wordt opgenomen) en professionalisering, kunnen vóór de aanvang van het nieuwe schooljaar afspraken worden gemaakt, maar er kan ook gekozen worden voor een verantwoording achteraf. De uren voor de lestaak kunnen als enige binnen de jaartaak heel concreet worden ingeroosterd en ook over de besteding van de uren voor het voor- en nawerk behoeven geen nadere afspraken te worden gemaakt. De overige taken tenslotte worden zo evenwichtig mogelijk over het team verdeeld, waarbij het van belang is dat de (geschatte) tijd die daarmee gemoeid is bij elk teamlid binnen de daarvoor beschikbare uren blijft. Ook de uren van dit laatste taakonderdeel kunnen van te voren beter niet geheel worden volgepland met activiteiten, want er doen zich gedurende het schooljaar meestal nog wel een aantal onverwachte extra werkzaamheden voor.


Til niet te zwaar aan overblijvende (dus niet ingeroosterde) arbeidsuren want de jaartaak blijft onveranderd

De inroostering van de arbeidsuren biedt de mogelijkheid de werkdruk bespreekbaar te maken en binnen de perken te houden. Gezien het theoretisch karakter van de inroostering van de arbeidsuren moet er niet te zwaar aan worden getild wanneer op basis van het gekozen schema en de vaste werkdagen minder arbeidsuren blijken te zijn ingeroosterd dan de jaartaak.

 

dat voltijders niet volledig kunnen

worden ingeroosterd, is geen enkel probleem


Bij voltijders is bij een 40-urige werkweek een volledige inroostering tijdens de schoolweken sowieso onmogelijk. Zij zullen altijd een aantal niet ingeroosterde arbeidsuren overhouden. Dit is natuurlijk geen enkel probleem, want hun jaartaak met alle daarbinnen geplande taken en activiteiten blijft, ingeroosterd of niet, onveranderd 1659 uur, en of binnen die jaartaak alle afgesproken taken goed worden uitgevoerd, is uiteraard van meer belang dan of hun arbeidsuren op papier wel allemaal zijn ingeroosterd!


Ook deeltijders houden op basis van hun vaste werkdagen meestal een aantal arbeidsuren over

En mutatis mutandis geldt dit laatste ook voor deeltijders. Ook hun arbeidsuren zullen in veel gevallen op basis van hun vaste werkdagen niet geheel worden ingeroosterd. Wanneer het verschil niet al te groot is kan dit net als bij de voltijders zo worden gelaten. Alleen wanneer zij ook nog veel te geven lesuren overhouden kan er, zeker wanneer dit nodig is om de formatie ‘rond’ te krijgen, voor worden gekozen om bij hen in overleg buiten de vaste werkdagen nog een aantal extra lesdagen in te roosteren.


De mate van inroostering wordt op het teamlidblad ook in een percentage aangegeven

Tik of klik hier voor grotere afbeelding

Om de mate van inroostering van de arbeidsuren onderling te kunnen vergelijken, wordt op het Formatieoverzicht en op elk teamlidblad in rubriek H (ingeroosterde arbeidsduur) het percentage ingeroosterde arbeidsuren berekend. Wanneer een deeltijder op basis van de vaste werkdagen te veel arbeidsuren is ingeroosterd, kunnen deze worden uitgeroosterd (gecompenseerd) als vrije uren.

 

Verlofberekening is altijd gebaseerd op de arbeidsuren

Een ander argument voor de berekening van de ingeroosterde arbeidsuren vormt de berekening van de diverse verloven. Bij het verlof duurzame inzetbaarheid, maar ook bij het ouderschapsverlof en overige verloven, wordt de omvang van het verlof altijd berekend in arbeidsuren, en om uit te kunnen rekenen hoeveel verlofuren worden opgenomen, is het dus noodzakelijk hierbij van een verdelingsschema van de arbeidsuren over de weekdagen uit te gaan.

 

Het verdelingsschema van de 40-urige werkweek

Tik of klik hier voor grotere afbeelding

De verdeling van de arbeidsuren over de weekdagen en desgewenst de dagdelen, vul je in rubriek I in op het eerste werkblad Lesurenverdeling. Het is formatief gezien voordelig om deze verdeling in verhouding tot de lesurenverdeling te doen. Bij 5 gelijke lesdagen wordt dan gekozen voor 5 x 8:00 uur, maar bij een kortere leswoensdag levert een verdeling van 4 x 8:30 uur en 1 x 6:00 uur formatief gezien meer rendement op.

 

De aanstellingsuren in vergelijking tot het verdelingsschema

Het gekozen schema hoeft niet gelijk te zijn aan een eventueel in gebruik zijnd schema voor de bepaling van het aantal aanstellingsuren bij een bepaald aantal werkdagen. Dit is namelijk mede afhankelijk van eventuele afspraken over de maximale lestaak. Bij een maximale lestaak van 940 uur zal een aanstelling van 8 uur voor één dag in veel gevallen onvoldoende lesuren opleveren voor een heel schooljaar. Er kan dan gekozen worden voor een aanstelling van 9 uur en bij een aanstelling van 2 dagen voor 17 uur, enz.. 


Wanneer er echter met het team afspraken over een hoger maximum van de lestaak zijn gemaakt, valt de berekening anders uit en levert een aanstelling van 8 of 16 uur wellicht wél voldoende lesuren op voor een heel schooljaar. Met behulp van de planner is het na volledige invulling van het eerste werkblad (Lesurenberekening) heel eenvoudig met een proefinroostering te zien welke aanstelling het beste past bij de beoogde werkdagen van een vacature.


LEES MEER...

Hoe verdeel je de arbeidsuren over de weekdagen?

Wat doe ik met te veel of te weinig ingeroosterde les- en arbeidsuren?De aanwezigheidsuren van het team

In hun toelichting op het werkverdelingsplan betreuren de PO-raad en de vakorganisaties het, dat op veel scholen vrijwel de gehele arbeidsduur binnen de schoolmuren moet worden doorgebracht. Zij stellen dat dat nooit de bedoeling is geweest en dat deze inperking botst met de professionaliteit van de leerkrachten om zelf te kunnen bepalen waar en wanneer zij hun werkzaamheden verrichten. Wellicht moeten de PO-raad en de vakorganisaties hierbij ook een hand in eigen boezem steken, want hun onwerkbare eisen in de CAO-PO 2014 over de nauwe begrenzing van de 40-urige werkweek en het (dure) overwerk dat daardoor dreigde te ontstaan, heeft zeker bijgedragen aan deze stringente interpretatie van de 40-urige werkweek.

Het team bepaalt zelf de aanwezigheidsuren

Per 1-8-2019 maakt het team nu binnen het werkverdelingsplan zélf afspraken over de tijd die het OP buiten de lestijd minimaal aanwezig is. Deze aanwezigheidstijd kan zich beperken tot de tijd die minimaal nodig is voor incidenteel kortstondig intern overleg en contact met ouders direct vóór en ná de lestijd. De teamleden hebben verder zelf de verantwoordelijkheid over waar en wanneer zij hun taken verrichten.


De aanwezigheidstijden moeten voldoende ruimte laten voor activiteiten buiten de werkdagen of in de avonduren

Omdat veel activiteiten, zoals het bijwonen van vergaderingen, ouderavonden, contactavonden en feestavonden grotendeels buiten deze aanwezigheidstijden plaats vinden, is het noodzakelijk de aanwezigheidstijden zo te kiezen dat er voor al deze bovengenoemde activiteiten zowel bij voltijders als deeltijders gemiddeld genomen op jaarbasis voldoende arbeidsuren overblijven.


 

De inroostering van de lesuren

De lestaak is een onderdeel van de jaartaak. Wanneer er bij een leerkracht minder lesuren zijn ingeroosterd dan de maximale lestaak volgens de aanstelling, worden er ook minder uren berekend voor het voor- en nawerk en blijven er dus méér uren over voor de overige taken. De minder ingeroosterde lesuren worden in de taakberekening dus automatisch gecompenseerd door meer uren voor de overige taken te berekenen. Lesuren buiten de vaste werkdagen extra inroosteren is dus alleen nodig wanneer dit om de formatie rond te krijgen noodzakelijk is of wanneer er erg veel lesuren overblijven (zie bij verlofopnemers hieronder).


mínder ingeroosterde lesuren betekent méér

ingeroosterde uren voor de overige (school)taken

-en omgekeerd-


Wanneer bij een leerkracht op de vaste werkdagen méér lesuren zijn ingeroosterd dan de maximale lestaak, kan worden overlegd of er lesuren worden uitgeroosterd of dat dit zo wordt gelaten. Net als bij minder ingeroosterde lesuren dan de maximale lestaak, worden méér ingeroosterde lesuren gecompenseerd door minder uren voor de overige taken, want wanneer méér lesuren zijn ingeroosterd worden er ook méér uren voor het voor- en nawerk berekend en blijven er dus mínder uren over voor de overige taken.

Het méér of mínder lesuren inroosteren dan de maximale lestaak heeft dus geen invloed op de jaartaak als geheel!


 

LEES MEER...

Een collectief grotere lestaak

Welke lesdagdelen klik je aan op het invoerformulier?

Lestijd ochtendpauze en vakurenAmbulante uren

Bij leerkrachten die deels of geheel ambulant zijn, worden volgens het hierboven beschreven algoritme alle niet ingeroosterde lesuren (plus de bijbehorende uren voor het voor- en nawerk) bij de overige taken gevoegd. Op de tweede pa

gina van het teamlidblad kunnen deze uren desgewenst worden verdeeld over de uren voor de ambulante functietaken en de overige taken.


LEES MEER...

De taakberekening bij ambulante urenTik of klik hier voor grotere afbeelding

De planner aanpassen aan de eigen afspraken

Wanneer op een school met het team een andere maximale lestaak wordt afgesproken vul je dat nieuwe maximum in rubriek F (settings) in op het eerste werkblad. In die rubriek vul je ook de gekozen opslagfactor voor het voor- en nawerk in.Onderscheid OP en OOP

Bij de inroostering van het OOP maken we in de planner onderscheid tussen het OOP mét lesondersteunende taken en het OOP zónder die taken. Bij de eerste groep denken we aan een lerarenondersteuner, onderwijs- of klassenassistent en bij de andere groep aan een administratief medewerker of een conciërge.

Het OOP mét lesondersteunende taken

Tik of klik hier voor grotere afbeelding

Het OOP mét lesondersteunende taken wordt op dezelfde manier ingeroosterd als het OP. Alhoewel zij werken onder verantwoordelijkheid van het OP, verschillen hun werkzaamheden niet wezenlijk van het OP. Zij werken tijdens de lestijd in of buiten de groep met kinderen, zij moeten deze activiteiten voorbereiden en verwerken, zij nemen deel aan de verdeling van de overige taken en hun aanwezigheidstijden zullen hetzelfde zijn als van het OP. Hun jaartaak bestaat dus net als bij het OP uit de bovengenoemde 5 taakonderdelen. In de planner wordt dit OOP dan ook bij het OP, dus bij de eerste 100 teamleden opgenomen. Om op het Formatieoverzicht en het werkblad Groepsverdeling het verschil te kunnen zien tussen het OP en OOP, worden de lesdagdelen van dit OOP op het invoerformulier in de middelste kolommen aangeklikt.

 


Het OOP zónder lesondersteunende taken

Bij het OOP zonder lesondersteunende taken onderscheidt de planner 3 taakonderdelen: de uren voor de duurzame inzetbaarheid, de professionalisering en de werkzaamheden. Het taakonderdeel overige taken ontbreekt, omdat bij hen het maken van onderscheid tussen de werkzaamheden en de overige taken geen zin heeft.


Het OOP zonder lesondersteunende taken wordt ingeroosterd bij de teamleden 101 t/m 120. Het invoerformulier is afwijkend van die van het OP. 


Tik of klik hier voor grotere afbeeldingIn dit voorbeeld zijn alleen de uren voor de werkzaamheden ingeroosterd

Bij de inroostering van het OOP zónder lesondersteunende taken kan voor 2 inroosterwijzen worden gekozen:


1.      Alle uren van de jaartaak worden ingeroosterd;

2.      Alleen de uren voor de werkzaamheden worden ingeroosterd.


Bij inroosterwijze 1 vallen de uren voor de duurzame inzetbaarheid en professionalisering dus net als bij het OP bínnen de ingeroosterde uren en bij inroosterwijze 2 daarbuiten. 


Het voordeel van inroosterwijze 2 is dat het dan voor alle partijen duidelijk is dat de ingeroosterde uren de werkuren zijn waarop dit OOP op school aanwezig is om de werkzaamheden uit te voeren. De uren voor de duurzame inzetbaarheid (tenzij als verlof opgenomen) en de professionalisering worden dan buiten de ingeroosterde werkuren in de loop van het schooljaar naar eigen inzicht ingevuld. Eventuele afspraken hierover kunnen net als bij het OP worden vastgelegd op de activiteitenlijstjes op de tweede pagina van het teamlidblad.


LEES MEER...

Welke teamleden deel ik in bij het OP en welke bij het OOP?

De taakberekening bij het OOP zonder lesondersteunende takenVerlofopnemers duurzame inzetbaarheid

Na opname van een verlof duurzame inzetbaarheid zal de resterende arbeidsuur en lestijd niet aansluiten bij een aantal vaste werkdagen gedurende een heel jaar. Er zullen bij hen dus vaak nog een aantal werkdagen uit- of ingeroosterd moeten worden.


LEES MEER...

Verlof duurzame inzetbaarheid, ouderschapsverlof en overige verloven

De berekening van het verlof duurzame inzetbaarheid

Voorbeeld verlofberekening 


Aan de slag!

Na lezing van bovenstaande kun je aan de slag gaan met de planner. Op elk werkblad vind je aan de rechterkant, maar ook op het werkblad zelf (in de cellen met rode driehoekjes) uitgebreide toelichtingen.


Op het eerste teamlidblad OP en OOP staat hier en daar een informatie-icoon dat je doorlinkt naar achtergrondinformatie op deze website. In de handleiding en op deze website (Support -> Vragen) tenslotte, vind je het antwoord op zowel technische als inhoudelijke vragen en handige tips & tricks die het invullen en afdrukken van de planner aanzienlijk kunnen versnellen.


LEES MEER...

Downloaden, openen en opslaan van de planner

De planner gebruiken in Office 365

Hoe kun je meerdere teamlidbladen tegelijk invullen

Welke afdrukopties zijn er?
 
 
 
E-mailen
Bellen