inroostering & werkverdeling


Het verschil tussen de arbeidsuren en de lesuren

Realiseer je dat er ten aanzien van de inroostering een verschil bestaat tussen de les- en arbeidsuren. De lesuren maken namelijk deel uit van de arbeidsuren. Wanneer er 'te weinig' lesuren zijn ingeroosterd, betekent dat dus niet dat er te weinig gewerkt wordt. Het betekent slechts dat er minder lesuren zijn ingeroosterd dan het (afgesproken) maximum naar rato van de aanstelling. Als er minder lesuren dan dit maximum zijn ingeroosterd en er daardoor ook minder uren voor het voor- en nawerk zijn berekend, blijven er automatisch méér uren over voor de Overige taken. Binnen de jaartaakopbouw in rubriek J vindt dus een automatische verschuiving plaats van lesuren (en uren voor het voor- en nawerk) naar de Overige taken. Omgekeerd, wanneer er méér lesuren dan het maximum naar rato zijn ingeroosterd, betekent dit dat het aantal uren dat voor de Overige taken overblijft, navenant kleiner is.Meer of minder ingeroosterde lesuren

Door de automatisch verrekening van de meer of minder ingeroosterde lesuren met de uren voor de overige schooltaken, is het niet altijd nodig om deze te corrigeren. Wanneer dus op basis van de vaste lesdagen iets mínder lesuren blijken te zijn ingeroosterd dan de maximale lestaak, kan dit zo worden gelaten. Wanneer iets méér lesuren zijn ingeroosterd, zal met de leerkracht moeten worden overlegd of dit zo wordt gelaten, of dat er lesuren extra moeten worden uitgeroosterd (in rubriek E op het betreffende teamlidblad).Als het verschil erg groot is

Wanneer echter het verschil tussen de ingeroosterde lesuren op basis van de vaste lesdagen en de maximale lestaak erg groot is, moet je je afvragen of de aanstelling van de leerkracht wel in overeenstemming is met de gekozen vaste werkdagen.


Bij opnemers van een verlof duurzame inzetbaarheid zal het vaak voorkomen dat de beschikbare lesuren (en arbeidsuren - zie onderaan) niet volgens een wekelijks aantal vaste lesdagen kunnen worden ingeroosterd. Er zullen dan naast de vaste lesdagen nog een aantal losse lesdagen of -dagdelen moeten worden in- of uitgeroosterd (zie ook hieronder bij arbeidsduur).Mínder ingeroosterde arbeidsuren

Na de eerste inroostering op basis van de vaste werkdagen zullen er in de meeste gevallen nog in te roosteren arbeidsuren overblijven. Dit hoeft echter niet te betekenen dat deze teamleden te weinig werken, want hun jaartaak volgens de opbouw in rubriek J op het teamlidblad blijft zoals die is; het betekent dus slechts dat niet alle volgens de aanstelling beschikbare arbeidsuren plaats- en tijdgebonden zijn ingeroosterd. Om hun jaartaak vol te maken werken deze teamleden gedurende het schooljaar in theorie dus iets langer dan zij wekelijks plaats- en tijdgebonden zijn ingeroosterd. En omdat in de nieuwe CAO-PO de 40-urige werkweek geen factor meer is bij de werkverdeling, is dat geen probleem.


Het extra inroosteren van de resterende arbeidsuren naast de vaste werkdagen kan overigens alleen bij deeltijders, want de arbeidsuren van voltijders kunnen tijdens de ongeveer 39 schoolweken nooit volledig worden ingeroosterd. Wanneer bij een deeltijder  gekozen wordt voor het extra inroosteren van arbeidsuren en er ook  voldoende nog in te roosteren lesuren over zijn, kunnen deze losse extra in te roosteren dagen lesdagen zijn. Om de formatie 'rond' te krijgen is dit soms noodzakelijk.


Mínder ingeroosterde arbeidsuren en méér ingeroosterde lesuren

Het zal vaak voorkomen dat er na de eerste inroostering op basis van de vaste werkdagen, méér lesuren zijn ingeroosterd dan de lestaak volgens de aanstelling, terwijl er tegelijkertijd nog te werken arbeidsuren over zijn. In theorie zouden deze arbeidsuren nog kunnen worden ingeroosterd, maar er kan ook worden overeengekomen dat de resterende arbeidsuren en de teveel ingeroosterde lesuren zo worden gelaten; er vindt dan dus een uitruil plaats tussen beide. In de voorbeeldplanner staan hier enige voorbeelden van.Méér ingeroosterde arbeidsuren

Soms blijkt na de eerste inroostering op basis van de vaste werkdagen dat er méér arbeidsuren plaats- en tijdgebonden zijn ingeroosterd dan er op basis van de aanstelling beschikbaar zijn. Dit kan alleen maar gecorrigeerd worden door het teamlid een aantal dagen of dagdelen uit te roosteren. En omdat het hierbij niet om lesuren gaat, maar om arbeidsuren, betekent dat dat het teamlid op deze extra uitgeroosterde dagen of dagdelen vrij is.


Of zo'n correctie bij een klein verschil altijd nodig is, is overigens maar de vraag. Van de ingeroosterde werkdagen zijn namelijk niet alle uren plaats- en tijdgebonden, maar alleen de uren die volgens afspraak dagelijks op school worden doorgebracht. Net zoals voltijders in werkelijkheid wekelijks een iets lángere arbeidsduur hebben dan hun aanstelling van 40 uur, kunnen deeltijders wekelijks op een iets kórtere arbeidsduur uitkomen dan zij zijn ingeroosterd. Als er afhankelijk van de gemaakte afspraken hierover per ingeroosterde werkdag bijvoorbeeld 1 uur niet plaats- en tijdgebonden is, geeft dit enige speling. De berekende jaarlijkse arbeidsduur en de opbouw van de jaartaak zoals vermeld in rubriek J, is onafhankelijk van de inroostering overigens altijd in overeenstemming met de aanstelling.Als het verschil erg groot is

Wanneer het verschil tussen de ingeroosterde arbeidsuren en de netto arbeidsduur erg groot is, moet je je afvragen of het aantal gekozen vaste werkdagdelen per week wel in overeenstemming is met de aanstelling.De ingeroosterde arbeidsduur van opnemers van een verlof duurzame inzetbaarheid

Net als bij de lesuren zullen opnemers van een verlof duurzame inzetbaarheid vaak niet alleen op basis van een aantal vaste wekelijkse werkdagdelen kunnen worden ingeroosterd, maar zal er door het jaar heen naast hun vaste dagen nog een aantal losse werkdagen moeten worden in- of uitgeroosterd. Let op bij verlofopnemers!

Wanneer voltijders een verlof duurzame inzetbaarheid opnemen, kan hun nieuwe arbeidsduur binnen de schoolweken nu wél volledig worden ingeroosterd. Dit kan er toe leiden dat van een verlof van 170 uur in werkelijkheid ongeveer nog slechts 120 uur overblijft!


voorbeeld

Een voltijder kan bijvoorbeeld in enig jaar maximaal 1609 uur worden ingeroosterd. De resterende 50 uur wordt gedurende het schooljaar dus niet tijd- en plaatsgebonden gewerkt. Wanneer deze voltijder 170 uur verlof opneemt, wordt de nieuwe arbeidsduur 1489 uur, welke tijdens de schoolweken nu wél volledig kan worden ingeroosterd. In de praktijk gaat deze voltijder dus terug van 1609 plaats- en tijdgebonden ingeroosterde arbeidsuren naar 1489. Van het ingeroosterde verlof blijft in werkelijkheid dus maar 120 uur over!


Wanneer je dit wil corrigeren zodat de voltijder het verlof wél volledig kan opnemen, kun je deze zo inroosteren dat het aantal overblijvende niet ingeroosterde arbeidsuren (in rubriek L op het teamlidblad) even groot is als bij de voltijders. In bovenstaand voorbeeld zorg je er dan dus voor dat het aantal niet ingeroosterde arbeidsuren op ongeveer 50 uitkomt. Je kunt hierbij ook naar het ingeroosterde percentage kijken. In de voorbeeldplanner is de voltijder (nr. 1) 97% (rubriek L) van zijn arbeidsduur ingeroosterd. Wanneer een voltijder na de verlofopname ook rond de 97% wordt ingeroosterd, wordt deze verhoudingsgewijs even lang ingeroosterd als een voltijder en wordt het verlof vrijwel volledig opgenomen.


Zie hiervoor de voorbeelden (nr. 1, 2 en 3) in de planner met voorbeelden (Downloads). Samenvatting

Het is bij niet te grote verschillen dus lang niet altijd nodig 'te weinig of te veel' ingeroosterde les- en arbeidsuren te corrigeren met extra in- of uitroostering. Te weinig of teveel ingeroosterde lesuren worden sowieso automatisch verrekend met meer of minder taakuren (overige taken), en te weinig of teveel ingeroosterde arbeidsuren kunnen in theorie gedurende het jaar meer of minder plaats- en tijdgebonden worden gewerkt.

 
 
 
E-mailen
Bellen