shopify site analytics
   
  Eerlijk en transparant  

Nieuwe CAO-PO De belangrijkste veranderingen per 1-8-2019 op het gebied van de werkverdeling en inroostering zijn: 

  • het basis- en overlegmodel vervallen;
  • het team krijgt een bepalende rol bij de opstelling van een werkverdelingsplan;
  • de 40-urige werkweek is geen factor meer in de werkverdeling, maar wordt alleen nog gebruikt voor de vaststelling van de werktijdfactor, het salaris en verlof;
  • de maximale lestaak gaat van 930 naar 940 uur;
  • het team bepaalt de verhouding tussen de lesuren en de overige taken ???
  • de beschikbaarheidsregeling verdwijnt.


het basis- en overlegmodel worden vervangen door één werkmodel

Het onderscheid tussen het basismodel en overlegmodel verdwijnt. Er is één model waarin voor iedereen een maximale lestaak geldt van 940 uur. Binnen dit model liggen op basis van de wtf alleen de budgetten duurzame inzetbaarheid, professionalisering en de maximale lestaak vast (zie onder). De verhouding tussen de (ingeroosterde) lestaak, het voor- en nawerk en de overige taken, wordt binnen dit werkmodel door het team bepaald.


het team krijgt een bepalende rol bij de werkverdeling

De verdeling van de les- en taakuren over het team wordt voortaan - binnen de kaders van het bestuursformatieplan en het meerjarenformatiebeleid - door het team zelf bepaald. De schoolleider inventariseert de werkzaamheden voor het nieuwe schooljaar t.a.v. het aantal groepen, aantal leerlingen, overige werkzaamheden en geplande scholingen. Op basis van overleg met het team waarin op basis van de inventarisatie de werkverdeling wordt afgesproken, maakt de schoolleider een werkverdelingsplan, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de P-MR. Wanneer door onenigheid een onwerkbare situatie dreigt te ontstaan bepaalt de werkgever (lees: de schoolleider) de werkverdeling. Hoe zich dit in de praktijk op de scholen allemaal uitkristalliseert, zal de tijd leren. Vanaf 1 augustus 2019 moet volgens het werkverdelingsplan worden gewerkt. Dit betekent dat het werkverdelingsplan voor het schooljaar 2019/2020 vóór het einde van het schooljaar 2018/2019 klaar moet zijn. Lees hier over een voorbereidend stappenplan voor de invoering van het werkverdelingsmodel m.b.t. de inroostering en het taakbeleid, en hier hoe je daarbij de planner kunt inzetten.


de 40-urige werkweek is geen factor meer in de werkverdeling, maar wordt alleen nog gebruikt voor de vaststelling van de werktijdfactor, het salaris en het verlof

De jaartaak bij een volledige aanstelling blijft 1659 uur. De totale ingeroosterde arbeidsduur mag de bij de aanstelling behorende jaarlijks ingeroosterde arbeidsduur niet overschrijden, maar de strikte begrenzing van 40 arbeidsuren per week (deeltijders naar rato) verdwijnt. Hiermee komt een einde aan de ongelukkige en onrealistische begrenzing van de wekelijkse arbeidsduur tot de aanstellingsuren en kan de inroostering van de arbeidsuren over de week en het jaar dus flexibeler plaats vinden, zonder dat daarmee overwerk ontstaat. De 40-urige werkweek fungeert alleen nog om de omvang van een aanstelling in uren te bepalen. Een volledige aanstelling blijft dus 40 uur tellen met een bijbehorende wtf van 1,0. Maar een teamlid kan voortaan wekelijks dus meer dan 40 uur (deeltijders naar rato) werken, met een maximum van 48 uur per week. Deze begrenzing van 48 uur is bedoeld om de pieken en dalen in de werkzaamheden die in een schooljaar nu eenmaal plaatsvinden, te kunnen opvangen. De wekelijkse inroostering in de planner Taakberekening-PO blijft gebaseerd op de 40-urige werkweek, maar dit betekent niet dat elke week in werkelijkheid even lang is. Het is daarom belangrijk om vast te stellen of alle taken die tot de Overige taken behoren, passen binnen de uren die in totaliteit (dus van het hele team) voor de Overige taken beschikbaar zijn.

resterende arbeidsuren
Bij de inroostering volgens de 40-urige werkweek blijven op papier na de inroostering van de arbeidsuren over de ongeveer 39,5 schoolweken altijd nog zo'n 1 á 2 weken 'te werken' arbeidsuren over. De arbeidsuren van voltijders kunnen daarom binnen de schoolweken niet volledig worden ingeroosterd. Dat is op zich geen probleem want niet alle arbeidsuren zijn plaats- en tijdgebonden, maar hierdoor ontstaat wel ongelijkheid met deeltijders en opnemers van een verlof duurzame inzetbaarheid, die wél volledig kunnen worden ingeroosterd. Taakberekening-PO heeft hier als enige planner een simpele en elegante oplossing voor: de restfactor.  Zie verderop.


de maximale lestaak gaat van 930 naar 940 uur

Op alle scholen geldt na 1 augustus 2019 een maximale lestaak van 940 uur (deeltijders naar rato van hun netto-arbeidsduur!). Dit sluit beter aan bij de minimale lestijd van 940 uur op scholen met gelijke lestijden in alle groepen. Beter, maar nog niet helemaal, omdat op de meeste scholen een marge voor calamiteiten van ongeveer 10 uur wordt aangehouden, waardoor de jaarlijkse lestijd rond de 950 uur zal liggen.

Deze kleine lestaakvergroting lijkt een compromis tussen de bonden en de werkgevers te zijn, want de werknemersorganisaties zouden liever juist een lágere maximale lestaak willen afspreken. Dat zij hier vooralsnog toch mee akkoord zijn gegaan, zal te maken hebben met de bepalende rol die het team voortaan krijgt bij de werk- en urenverdeling, en wellicht ook met de afschaffing van het overlegmodel, waarbinnen hier en daar leerkrachten soms wel erg veel lesuren meer werden ingeroosterd dan 930 uur.

collectief meer lesuren inroosteren dan de maximale lestaak
Het blijft echter wel mogelijk om bij de werkverdeling individueel een grotere lestaak af te spreken, maar dit kan dan alleen met de instemming van de betreffende leerkracht. Het is ook mogelijk om collectief een grotere lestaak  af te spreken. Lees over deze mogelijkheid hier meer.


het team bepaalt zelf de verhouding tussen de lestaak en de overige (school)taken, de beschikbare tijd voor het voor- en nawerk, en de opslagfactor wordt niet meer genoemd ??

Volgens de nieuwe CAO-PO bepaalt het team voortaan zelf de verhouding tussen de lestaak en de overige taken, maar deze regel kun je niet letterlijk nemen en de opslagfactor kunnen we maar beter in ere houden. Waarom dat zo is, lees je hier.


het team spreekt zelf af hoeveel tijd op school wordt doorgebracht

Op nogal wat scholen moet de volledige wekelijkse arbeidsduur geheel of vrijwel geheel binnen de schoolmuren worden doorgebracht. Deze uitleg van de 40-urige werkweek doet geen recht aan de positie van de leerkracht als verantwoordelijke professional, en deze uitwerking is destijds ook zeker niet de bedoeling geweest van de overlegpartners. Volgens de nieuwe CAO-PO bepaalt het team voortaan zelf welk deel van de arbeidsduur naast de lestijd op school wordt doorgebracht.


de gevolgen voor de planner en rekentool Taakberekening-PO

De noodzaak van een instrument waarmee de jaartaakberekening en inroostering eerlijk en transparant voor elk teamlid kan worden berekend, blijft dus ook bij deze nieuwe CAO onverminderd groot. Juist wanneer de verdeling van de arbeidsuren straks op elke school verschillend kan worden geregeld, is het noodzakelijk dat de uitwerking daarvan snel en transparant kan worden berekend. Daarbij is het noodzakelijk dat het te gebruiken instrument flexibel is en zo kan worden ingesteld dat het op elke school bruikbaar is.

De mogelijkheid tot het instellen van een afgesproken opslagpercentage blijft gehandhaafd, omdat men aan de systematiek daarvan op de meeste scholen zal willen vasthouden. Ook de mogelijkheid tot individuele aanpassing van het afgesproken algemene opslagpercentage op het teamlidblad blijft uiteraard bestaan.


doorwerkfactor wordt restfactor

Volgens de vorige CAO-PO moeten de resterende arbeidsuren, die dus na inroostering van de arbeidsuren in de schoolweken overblijven, in de vakanties worden doorgewerkt. Deze resterende uren werden in de vorige planner (versie 3) omgerekend in werkweken van de betreffende leerkracht, de doorwerkfactor. Deze term is met de nieuwe CAO achterhaald, en is daarom vervallen. Toch blijft deze factor van belang om ervoor te kunnen zorgen dat alle teamleden OP verhoudingsgewijs even veel arbeidsuren worden ingeroosterd als voltijders. De doorwerkfactor heet nu restfactor en over het gebruik ervan lees je hier meer.


De berekening van de ingeroosterde arbeidsuren wordt eenvoudiger en transparanter

De verdelingsmodule voor de arbeidsuren op elk teamlidblad is niet meer nodig omdat met het vervallen van de noodzaak elke leerkracht wekelijks volgens zijn aanstelling in te roosteren, het ook niet meer nodig is om bij deeltijders verschillende arbeidsuren voor dezelfde werkdag in te roosteren. Het is eenvoudiger, eerlijker en transparanter om iedere voltijder en deeltijder voortaan (als je dat al niet deed) bij gelijke lesdagen evenveel arbeidsuren volgens de standaardverdeling (4 x 8:30 + 1 x 6:00 of 5 x 8:00) in te roosteren. De gekozen standaardverdeling vul je in het schema in onderaan het eerste werkblad Lesurenberekening (vanaf versie 4). De arbeidsuren van alle teamleden worden dan volgens dit schema ingeroosterd.

 

Lees meer over het stappenplan voor de invoering van het werkverdelingsmodel m.b.t. de inroostering.